www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תוכנית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית

שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.  צור קשר!    
עדכון אחרון: 31 במאי 2016


תיאור מוצר בתוכנית עסקית
השלב החמישי בהגדרת המוצר בתוכנית העסקית הוא בחירת חלופה ראשית מבין כל חלופות התכן האפשריות. בחירת החלופה הראשית נעשית באמצעות דירוג בשיטת Pugh, ומטרת התהליך היא להגדיר חלופות תכן משופרות שעבורן יבוצעו ארכיטקטורות ותכן על.פורטל שיווק
עקרונות בשיווק עסקי
מחקר שיווקי וסקרי שוק
ניתוח התנהגות צרכנים
מבנה השוק וניתוח התחרות
פילוח שוק ובחירת קהל מטרה
תמהיל השיווק
תהליך שיווק למוצר חדשפורטל הנדסה
תכן הנדסי של מוצר חדש
דירוג צרכי לקוחות
הגדרת מפרט ביצועים
בעיות בסיסיות ועקרונות פתרון
יצירת חלופות (קונספט)
בחירת חלופות תכן ראשיות
ארכיטקטורה ותכן על
בחירת החלופה למימושפורטל אסטרטגיה
עקרונות באסטרטגיה עסקית
ניתוח כוחות חיצוניים
ניתוח כוחות פנימיים
אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי
יריבות ודינאמיקת התחרות
אסטרטגיות צמיחה
אסטרטגיה בינלאומיתפורטל ניהול
ניהול הארגון
מנהיגות
קבלת החלטות
מבנה ארגוני
ניתוח וניהול סיכונים
תכנון פרויקטפורטל מימון
מימון ותוכנית פיננסית
מעבר בין ריביות ותקופות
היוון תזרימי כספים
מדדים כלכליים
דוחות כספיים
שיטת היוון תזרים מזומנים
ניתוח עלות מחזור חיים
כתיבת תוכנית פיננסית

בחירת חלופות תכן ראשיות

תהליך התכן ההנדסי הוא ניהול וארגון של אנשים ושל המידע שהם מפיקים בזמן עבודה על מוצר.

פיתוח ו- תכן מערכתי של מוצר חדש
  1. דירוג צרכי לקוחות
  2. הגדרת מפרט ביצועים
  3. בעיות תכן בסיסיות ועקרונות פתרון
  4. יצירת חלופות תכן
  5. בחירת חלופות תכן ראשיות
      5.1 דירוג חלופות ראשיות בשיטת Pugh
      5.2 יצירת קונספטים חדשים משופרים
      5.3 בחירת חלופות ראשיות
  6. ארכיטקטורה ותכן על
  7. בחירת החלופה למימוש5. בחירת חלופות תכן ראשיות

כעת אנו נמצאים מול הרבה חלופות לתכן של המוצר = קונספטים עתידיים, ועלינו לצמצם את מרחב האפשרויות לכדי כמה חלופות ראשיות שיהוו את הבסיס העתידי לפיתוח המוצר.

המטרה היא לבצע הערכה של הקונספטים הראשוניים, ליצור כמה קונספטים חדשים משופרים, ובסיכומו של השלב לקבל מספר קטן של קונספטים ראשיים, שעבורם ייעשו ניתוחי ארכיטקטורה ותכן-על.


דירוג חלופות ראשיות בשיטת Pugh
השיטה פותחה בידי סיטוארט פיו (Prof. Stuart Pugh). ראשית, יש לבחור בפתרון (או בקונספט במקרה של מוצר חדשני מאוד) שיהווה פתרון הייחוס, Datum. פתרון הייחוס הוא יהיה המוצר או שילוב עקרונות הפתרון שנחשב כהכי טוב היום, הפתרון המקובל.

לצד פתרון הייחוס מציבים בעמודות את כל הקונספטים שצוות התכנון ייצר בשלב הקודם. חשוב מאוד לציין בבירור את הקונספטים, שמות, תמונה מזהה ושם קליט, כי בהינתן מספר רב של קונספטים האפשרות שקונספטים "ידהו" היא די גבוהה.

שורות הטבלה מורכבות מארבע קבוצות של קריטריונים ואמות מידה:
    קבוצה A: המידה שבה הקונספט עומד ברשימת התרחישים
    קבוצה B: אמות המידה לבחירה שהוגדרו בשלב 5
    קבוצה C: אמות מידה של ההנהלה (זמן לשוק, עלות, סיכון)
    קבוצה D: הערכה כוללת של איכות הקונספט מבחינת חדשנות, אלגנטיות, גנריות

אופן הדירוג בטבלה:
  קבוצה A: אם הקונספט עומד בתרחיש, נסמן V; אחרת נסמן X
  קבוצות B,C: אם הקונספט עונה על המאפיין טוב יותר מפתרון הייחוס, נסמן +;
    באופן זהה נסמן S אם מידת המענה דומה, ואם פחות טוב נסמן -
  נדרג לפי H, M, L המדיניות שהוגדרה ב-סינון והערכת פתרונות


דוגמא - הערכת הקונספטים הראשוניים באמצעות טבלת Pughיצירת קונספטים חדשים משופרים
כעת, בוחנים את התוצאות של טבלת הערכת הקונספטים, ומנסים לשפר את הקונספטים הקיימים וליצור קונספטים חדשים משופרים, חדשים לגמרי או על בסיס הקונספטים הקיימים.

קונספט שלא עומד בתרחישי הייחוס לא יכול להמשיך בתהליך ההערכה - או שמשפרים אותו או שהוא נפסל להמשך. כדאי לנסות לשלב לפחות שלושה שיפורים בכל קונספט שנראה מבטיח.

  • התוצאה היא מערך חדש של חלופות = קונספטים משופריםבחירת חלופות ראשיות
לאחר שביצענו שיפורים ובנינו קונספטים משופרים, ניגשים שוב להערכה של הקונספטים שהתקבלו. בתום השלב בחרנו בכמה קונספטים מבטיחים שיהוו את חלופות התכן העיקריות של המוצר.


דוגמא - בחירת קונספטים ראשייםwww.SamsProjects.co.il