www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תוכנית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית

שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.  צור קשר!    
עדכון אחרון: 31 במאי 2016


פיתוח מוצר בתוכנית עסקית
השלב הרביעי בהגדרת מוצר מערכתי בתוכנית העסקית הוא יצירת חלופות תכן. המטרה היא למצוא אוסף של פתרונות שמשתלבים באופן מערכתי ונותנים את המענה הטוב ביותר לבעיות התכן הבסיסיות. קונספט = חלופה, הוא שילוב אפשרי של עקרונות פתרון לרעיון של איך ייראה המוצר.פורטל שיווק
עקרונות בשיווק עסקי
מחקר שיווקי וסקרי שוק
ניתוח התנהגות צרכנים
מבנה השוק וניתוח התחרות
פילוח שוק ובחירת קהל מטרה
תמהיל השיווק
תהליך שיווק למוצר חדשפורטל הנדסה
תכן הנדסי של מוצר חדש
דירוג צרכי לקוחות
הגדרת מפרט ביצועים
בעיות בסיסיות ועקרונות פתרון
יצירת חלופות (קונספט)
בחירת חלופות תכן ראשיות
ארכיטקטורה ותכן על
בחירת החלופה למימושפורטל אסטרטגיה
עקרונות באסטרטגיה עסקית
ניתוח כוחות חיצוניים
ניתוח כוחות פנימיים
אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי
יריבות ודינאמיקת התחרות
אסטרטגיות צמיחה
אסטרטגיה בינלאומיתפורטל ניהול
ניהול הארגון
מנהיגות
קבלת החלטות
מבנה ארגוני
ניתוח וניהול סיכונים
תכנון פרויקטפורטל מימון
מימון ותוכנית פיננסית
מעבר בין ריביות ותקופות
היוון תזרימי כספים
מדדים כלכליים
דוחות כספיים
שיטת היוון תזרים מזומנים
ניתוח עלות מחזור חיים
כתיבת תוכנית פיננסית

יצירת חלופות תכן

תהליך התכן ההנדסי הוא ניהול וארגון של אנשים ושל המידע שהם מפיקים בזמן עבודה על מוצר.

פיתוח ו- תכן מערכתי של מוצר חדש

  1. דירוג צרכי לקוחות
  2. הגדרת מפרט ביצועים
  3. בעיות תכן בסיסיות ועקרונות פתרון
  4. יצירת חלופות תכן
      4.1 קביעת אמות מידה להערכה
      4.2 יצירת חלופות באמצעות טבלה מורפולוגית
      4.3 פורמט להצגת חלופה
  5. בחירת חלופות ראשיות
  6. ארכיטקטורה ותכן על
  7. בחירת החלופה למימוש4. יצירת חלופות תכן

חלופת תכן (קונספט) היא שילוב אפשרי של עקרונות פתרון לכל בעיות התכן הבסיסיות. לאחר שמצאנו עקרונות פתרון לכל בעיות התכן הבסיסיות, כעת נרצה לבנות חלופות מערכתיות של המוצר באמצעות שילובים של עקרונות פתרון שונים לכדי קונספט - רעיון של איך ייראה המוצר מבחינה מערכתית.

את הקונספטים הללו ננסה לשפר באמצעות שילובים של תכונות חזקות מקונספטים מוצלחים או הורדה של תכונות חלשות מקונספטים עם עקרונות פתרון חלשים. התוצר של שלב זה הוא כמות גדולה של קונספטים ראשוניים אפשריים; כל קונספט מכיל לפחות עקרון פתרון אחד לכל בעיית תכן בסיסית.קביעת אמות מידה להערכה
כדי להעריך את הקונספטים שניצור אנו זקוקים לאמות מידה להערכה. אמות המידה יאפשרו לנו לבצע הערכה של האופן שבו עומד הקונספט שנבחר במאפייני המוצר כפי שהוגדרו במפרט הביצועים.

מייצרים שתי קבוצות של אמות מידה: קבוצה A וקבוצה B.
  1. נרכז ב-קבוצה A את אמות המידה החשובות ביותר, כאלו שבסך הכל כוללות 70% מהסך הכולל של החשיבות של המאפיינים כפי שדורגו ב"בית האיכות". באמות המידה של קבוצה A נעשה שימוש ב-בחירת חלופות ראשיות
  2. נרכז ב-קבוצה B את רוב אמות המידה, כך שהן יהוו 90% מהסך הכולל של המאפיינים כפי שדורגו ב"בית האיכות". באמות המידה של קבוצה B נעשה שימוש ב-בחירת החלופה למימוש

דוגמא - קביעת אמות מידה להערכהיצירת חלופות באמצעות טבלה מורפולוגית
קונספט, חלופה - שילוב אפשרי של עקרונות פתרון לכל בעיות התכן הבסיסיות.

לאחר שמצאנו עקרונות פתרון לכל בעיות התכן הבסיסיות, כעת נרצה לבנות חלופות מערכתיות של המוצר באמצעות שילובים של עקרונות פתרון שונים לכדי קונספט - רעיון של איך ייראה המוצר מבחינה מערכתית. את הקונספטים הללו ננסה לשפר באמצעות שילובים של תכונות חזקות מקונספטים מוצלחים או הורדה של תכונות חלשות מקונספטים עם עקרונות פתרון חלשים.

התוצר של שלב זה הוא כמות גדולה של קונספטים ראשוניים אפשריים; כל קונספט מכיל לפחות עקרון פתרון אחד לכל בעיית תכן בסיסית.

הדרך המהירה ביותר ליצירת קונספט ראשוני היא לעבור מלמעלה למטה ולחבר בקו עקרונות פתרון לכדי קונספט ראשוני. המטרה היא לייצר כמה שיותר קונספטים ראשוניים!!


דוגמא - יצירת קונספטים ראשוניים באמצעות שילוב עקרונות פתרון
פורמט להצגת חלופה
מטרת הצוות היא ליצור כמה שיותר קונספטים ראשוניים, וכדי לאפשר הבנה ושפה משותפת בין כולם לגבי המהות והתכנון שעומד בבסיס של כל קונספט כדאי להשתמש בפורמט מסודר כדי לתעד את הקונספטים. הפורמט יהווה שפה משותפת גם לזיהוי הקונספט בצוות הפיתוח וגם כבסיס מידע לצורך הערכת הקונספט בהמשך.

כיוון שבשלב זה ייפסלו רוב הרעיונות, חשוב להדגיש את כל המידע הדרוש לצורך ההערכה,להראות כיצד ייראה המוצר בסביבבתו, אופן הפעולה נשמע הגיוני ועקרונות הפתרון יוצרים סינרגיה ולא יוצרים התנגשויות, וכן שכל עקרונות הפתרון מופיעים.

לכל קונספט נבנה "כרטיסייה" שתכיל את המידע הבא:
    מס' ושם הקונספט
    שמות חברי הצוות שיצרו את הקונספט
    לוגו מזהה ייחודי לקונספט
    פתרון עקרוני, שמסביר כיצד עקרונות הפתרון לבעיות התכן מתמזגים לכדי מוצר
    סכימה/שרטוט שמתארת את הקונספט כולו בצורה חזותית עם עקרונות הפתרון
    הסבר מילולי להנחות שלא הוצגו/נכתבו
    רשימה של יתרונות ברורים של הקונספט
    רשימה של חסרונות ברורים של הקונספט


דוגמא - כרטיסייה גנרית להצגת קונספטwww.SamsProjects.co.il