www.SamsProjects.co.il
אודות פורטל ידע תוכנית פיננסית ניתוח צרכי לקוחות פיתוח מוצר חדש תוכנית עסקית דף הבית

שמואל בראל
(MBA, ME, BSc)
יועץ מומחה לפיתוח עסקי ליזמים וחברות סטארט אפ צעירות, לגיוס הון התחלתי משלב הרעיון ועד להשקעת סיד.  צור קשר!    
עדכון אחרון: 29 במאי 2016


האתגרים בגיוס הון ראשוני לסטארט אפ בשלבי הפרה-סיד והסידמימון בתוכנית עסקית
אז מה באמת משקיע מצפה לראות בפרק הפיננסי של התוכנית העסקית? משקיע מחפש עסק שבו ניתן לרכוש בזול, למכור ביוקר, לגבות אתמול ולשלם מחר. חשוב יותר שהפרק יכיל מבנה עלויות מפורט והערכת שווי גיוס, שימור ועלות מחזור חיי לקוח, מאשר שיכיל תחזית מכירות לא מציאותית וורודה.
אם המימון נעשה בדרך של הלוואה (בנק), ההתמקדות צריכה להיות בגובה ההלוואה הדרוש, פריסת התשלומים, ומטרת ההלוואה.
אם המימון נעשה בצורה של שותפים (משקיעים, בעלי מניות), ההתמקדות צריכה להיות בפוטנציאל הצמיחה ובענ"נ של הפרויקט.פורטל שיווק
עקרונות בשיווק עסקי
מחקר שיווקי וסקרי שוק
ניתוח התנהגות צרכנים
מבנה השוק וניתוח התחרות
פילוח שוק ובחירת קהל מטרה
תמהיל השיווק
תהליך שיווק למוצר חדשפורטל הנדסה
תכן הנדסי של מוצר חדש
דירוג צרכי לקוחות
הגדרת מפרט ביצועים
בעיות בסיסיות ועקרונות פתרון
יצירת חלופות (קונספט)
בחירת חלופות תכן ראשיות
ארכיטקטורה ותכן על
בחירת החלופה למימושפורטל אסטרטגיה
עקרונות באסטרטגיה עסקית
ניתוח כוחות חיצוניים
ניתוח כוחות פנימיים
אסטרטגיות מיצוב ויתרון תחרותי
יריבות ודינאמיקת התחרות
אסטרטגיות צמיחה
אסטרטגיה בינלאומיתפורטל ניהול
ניהול הארגון
מנהיגות
קבלת החלטות
מבנה ארגוני
ניתוח וניהול סיכונים
תכנון פרויקטפורטל מימון
מימון ותוכנית פיננסית
מעבר בין ריביות ותקופות
היוון תזרימי כספים
מדדים כלכליים
דוחות כספיים
שיטת היוון תזרים מזומנים
ניתוח עלות מחזור חיים
כתיבת תוכנית פיננסית

כתיבת תוכנית פיננסית

מימון הוא מכלול הפעולות שאנשים וארגונים נוקטים בהם כדי לנהל את כספם, או על מנת לגייס כספים כדי לממש פרויקטים שהם מעונינים לבצע.

מבוא: מימון ותוכנית פיננסית
1. מעבר בין ריביות ותקופות
2. היוון תזרימי כספים
3. מדדים כלכליים להערכת פרויקטים
4. חשבונאות פיננסית: דוחות כספיים
5. הערכת שווי בשיטת היוון תזרים מזומנים
6. ניתוח עלות מחזור חיים
7. כתיבת תוכנית פיננסית
      7.1 הנחות בסיס
      7.2 תחזית מכירות וצמיחה
      7.3 הערכת עלויות
      7.4 דוח רווח והפסד
      7.5 דוח מאזן
      7.6 בחינת הכדאיות
      7.7 תזרים המזומנים
      גיוס מימון מול אבני הדרך7. כתיבת תוכנית פיננסית

רעיון נהדר חייב להיות גם רווחי וכלכלי. התוכנית הפיננסית (תוכנית מימון, Financial plan) היא המיזוג של כל תחומי הידע - שיווק, הנדסה, אסטרטגיה, ניהול - לאיחוד כמותי שמטרתו הוכחה של ריווחיות מימוש הרעיון.

כיוון שהפירמה בחרה להשקיע בביצוע הפרויקט, מטרת התוכנית הפיננסית היא לשכנע את ספקי ההון להשקיע במימון ביצוע התוכנית. ספקי ההון הם נותני הלוואות ובעלי מניות.

    • מטרת התוכנית העסקית היא להוכיח רווחיות!

מצד ההשקעה, התוכנית הפיננסית כוללת דוח רווח והפסד (P&L = Profit and Loss) בתדירות חודשית או רבעונית לשנתיים הקרובות, ותחזית רבעונית לשנים 3 עד 5. בנוסף, התוכנית צריכה להציג את הענ"נ, השת"פ, נקודת המעבר לרווח תפעולי, נקודת האיזון, וניתוח רגישות של התזרים הצפוי.

מצד המימון, התוכנית צריכה לכלול אבני דרך עיקריות במימוש הפרויקט, ואת ההשקעה הכספית הנדרשת לצורך השגת כל אבן דרך. המימון יכול להיעשות באמצעות נטילת הלוואות בריבית קבועה (בנק) או באמצעות גיוס הון (שותפים, בעלי מניות).


אם המימון נעשה בדרך של הלוואה (בנק), ההתמקדות צריכה להיות בגובה ההלוואה הדרוש, פריסת התשלומים, ומטרת ההלוואה. הבנק לא מעונין להיות שותף בפירמה, ובעיקר מעניין אותו הבטחת תזרים מזומנים יציב לשירות החוב, וכן בטוחות למקרה שהחוב יישמט.

אם המימון נעשה בצורה של שותפים (משקיעים, בעלי מניות), ההתמקדות צריכה להיות בפוטנציאל הצמיחה ובענ"נ של הפרויקט. את בעלי המניות והמשקיעים מעניין מטרות הקצאת ההון, התשואה הצפויה על ההשקעה, אסטרטגיית האקזיט (אם יש), אחוזי הבעלות, ועמידה באבני דרך כתנאי להמשך ההשקעה.הנחות בסיס
הנחות הבסיס בתוכנית הפיננסית כוללות את שיעור הריבית הצפוי, שיעור האינפלציה הצפוי, שערי המרת מט"ח, ושיעור המס.

הנחות נוספות צריכות לכלול את השפעת דינאמיקת התחרות בשוק וכניסת המוצר על המתחרים, והלחץ שהתחרות עשויה ליצור על מבנה ההוצאות.תחזית מכירות וצמיחה
תחזית המכירות צריכה לכלול את כל סוגי המוצרים, המחיר של כל מוצר, וכמות המכירות לכל תקופה. התחזית צריכה גם לכלול שינויים אפשריים בהרכב המוצרים, שדרוגים, החלפות.

עלות המכר צריכה לכלול את העלויות הישירות הקשורות למכירות - עלויות חומרי גלם, ציוד וכוח אדם.הערכת עלויות
הערכת העלויות הנוספות כוללת שלושה תחומים עיקריים: הוצאות שיווק ומכירות, הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות הנהלה וכלליות.

הוצאות שיווק ומכירות כוללות את התקציב על ערוצי השיווק השונים, ואת התקציב לאנשי המכירות. הוצאות מחקר ופיתוח כוללות הוצאות על ציוד וחומרים לצורכי מו"פ, והוצאות כ"א הקשורות למו"פ. הוצאות הנהלה וכלליות כוללות את כל העלויות העקיפות, שמועמסות על המוצר: שכירות, תשלומים והוצאות שכר של אנשי המטה.דוח רווח והפסד
דוח רווח והפסד מציג את תזרים המזומנים הצפוי בתום כל תקופה בהתבסס על המכירות וההוצאות. תוצאות הרווח התקופתי משמשות לבחינת הכדאיות של הפרויקט, ולצורך זיהוי בעיות עתידיות צפויות בתזרים המזומנים.דוח מאזן
דוח המאזן יכלול נכסים מוחשיים ובלתי-מוחשיים, וכן את ההתחייבויות.בחינת הכדאיות
בחינת הכדאיות תיעשה לפי הפרמטרים הבאים: ענ"נ, שת"פ, תשואה על ההון, הזמן בו יושג רווח תפעולי, הזמן בו תגיע נקודת האיזון.תזרים המזומנים
תזרים המזומנים ישמש לצורך הוכחת איתנות פיננסית מול ספקי ההון, וכן כדי לאתר הזדמנויות לרכישות או התפתחות עסקית, או תקופות בהן תידרש הזרמת הון נוספת.גיוס מימון מול אבני הדרך
תזרים ההכנסות וההוצאות הצפוי ושלבי התקדמות הפרויקט עשויים להכתיב דרישות גיוס הון. לרוב, גיוס הלוואה מהבנק יצריך החזר חודשי מיד בחודש העוקב. בגיוס הון ממשקיעים טמון היתרון של דחיית מועד ההחזר או מתן אחוזי בעלות, והחיסרון הוא שותפים בתהליך קבלת ההחלטות.www.SamsProjects.co.il